Onze clubhistorie

Betreffende het oprichtingsjaar 1933 is weinig terug te vinden in het archief van de club.

Het ontstaan van landelijke speciaalclubs binnen de bonden is te danken aan de behoefte van fokkers, die hetzelfde ras fokken, landelijk samen te werken bij het veredelen van hun ras, elkaar hierbij te helpen en samen de moeilijkheden te bespreken en op te lossen.

Men tracht dit te bereiken, door elk jaar een clubshow te houden, die in de regel bij de bondshow van de betreffende diergroep is ondergebracht, het uitgeven van een clubblad en organiseren van een fokkersdag waar respectievelijk de rassen worden beschreven, en de problemen aan de fok verbonden, worden besproken. Het toetreden tot de club wordt aangemoedigd door het uitloven van prijzen op de voornaamste shows in den lande, voor zover de kas het toelaat.

Het uitloven van prijzen is dus geen doel, doch een middel om het doel te bereiken.

De werkzaamheden van de club moeten gericht zijn op veredeling en verbreiding van de rassen, die bij de club zijn ondergebracht en mogen zich niet beperken tot het uitloven van prijzen. Een goeden samenwerking met het Bondsbestuur en de standaardcommissie is hierbij noodzakelijk.

Het bestuur van de speciaalclub dient te bestaan uit deskundige fokkers, welke in staat zijn door goede voorlichting de kennis van de clubrassen bij de leden op te voeren, en goede raad te geven wanneer hierom wordt gevraagd, doch de discussies op de fokkersdag vooral richting te geven aan ons gezamenlijk streven, om tot verbetering der rassen te komen.

Dit was de doelstelling waarmee Klaas Steenhuis, F. Piepenbrink, W. Zandstra, W. Kaack, K. Smelsers, J. Adema en P. Oosten in 1933 onze club oprichten. Welke rassen is niet met zekerheid te traceren. Vermoedelijk Klein Chinchilla en Zilvervos.

Voorzitter was K. Steenhuis en Secretaris F. Piepenbrink.

In dat jaar telde de club al 17 leden en werd er van 6 leden contributie ontvangen die toen 2 gulden bedroeg. Dat jaar werd met fl. 8.00 positief afgesloten.

Het, toen nog met de hand geschreven, kasboek. Toen der tijd werd nog veel waarde gehecht aan een schoon handschrift

In 1934 waren er 22 leden en werd er voor de 1ste maal contributie aan de N.K.B. afgedragen en wel fl. 5,05.

1936: In dit jaar wordt voor het eerst ook contributie betaald aan de Raad van Beheer. Het bedrag bedroeg fl. 1,05. En de contributie van de N.K.B. werd verhoogd naar fl. 5,15.

Moeilijke jaren breken aan. Het aantal leden blijft schommelen op 22 en ondanks een advertentie in het konijnenblad van drukkerij “MISSET” van fl. 3,35 en uitloven van prijzen wilde het niet vlotten met de club.

Onder de Fokker die de Marters op de kaart zette samen met zijn vrienden op de foto

Thomssen te midden van zijn kornuiten showen de eerste Marters

1937: In dit jaar dient zich een nieuwe Voorzitter aan: J. van Dalen en Pieperbrink blijft Secretaris.

In de crisisjaren 1938 tot 1940 daalt het aantal leden tot 10.

In 1940 wordt D. Vogel Voorzitter en Piepenbrink blijft nog altijd Secretaris. De moeilijke oorlogsjaren breken aan. Tussen 1940-1945 loopt het ledental verrassend genoeg op, waarschijnlijk voor de nodige vleesproductie en het bont, onder de noemer van: nut en genoegen.

Er sluiten zich meerdere rassen bij de club aan, Voskonijnen, Thüringer, waarschijnlijk i.v.m. de opkomst van de bonthandel.

Het was een zuinige club, want men sluit het boekjaar af met een positief saldo van fl. 798,98. Inkomstenwerving is niet te achterhalen.

1946: Het ledenaantal loopt op tot 153 en voor het eerst komen we de naam F. Witkamp tegen. Later een bekende schrijver van konijnenboeken. Ook de heren W. Wassink, J.A. Schippers en A. Sannes.

En in dit zelfde jaar werd de vader van ons huidige lid Rits Hofstede aan de ledenlijst toegevoegd.

Keurmeesters waren de heren Schippers, J.H. de Jong, Bouwmeester en H. Bakker.

1949: De contributie bedraagt nog steeds fl. 2,00 en waren er 156 leden.

1951: De N.K.B. scheidt zich af van de Raad van Beheer en er kwamen twee speciaalsclubs in Nederland. De nieuwe club krijgt fl. 78.76 mee als startgeld.!

Historie van de N.K.B. club is zeer moeilijk te herleiden doordat notulenboeken niet meer compleet zijn. Dhr. Eichorn zal ruim 16 jaar het secretariaat gaan behartigen van deze club.

Vanaf nu zal er geprobeerd worden om een zo goed mogelijk beeld te schetsen over de historie van beide clubs die uiteindelijk weer 1 club zijn geworden.

1952: Er ontstaat een goede handel in Chinchilla konijnen- vellen. Deels van de opbrengst vloeit naar de clubkas.

Van Dalen wordt aangesteld als clubkeurmeester voor alle rassen.

Een bestuursvergadering kostte in die tijd fl. 5,20 en een algemene vergadering nog geen fl. 5,00. Ook werd er nog geen gebruik gemaakt van acceptgiro kaarten. De postbode haalde de contributie op.

1953: De heren Scheadtler en O. Vermeulen keurde voor het eerst voor onze club. De laatste hoogstwaarschijnlijk vanwege zijn kennis van de Marter.

In dit jaar werden de vergaderingen op zaterdagmiddag gehouden . Als agendapunten stond genoteerd voor bespreking: *wat is goedkoper; *bedrukt briefpapier of een briefstempel?

1954: Het verzoek om de Papillon en de Deilenaar aan de club toe te voegen werd afgewezen

1956: Op de vergadering in Aalsmeer wordt gediscussieerd over de meelsnuiten en dwarsbanden bij de Zilvervossen.

Het aantal leden loopt terug en verdeelt zich over beide clubs.

1961: De heer van Oers neemt de voorzitterhamer over van Dhr. Vogel die wegens gezondheid redenen moet stoppen. Hij wordt benoemd tot erevoorzitter. Dhr van Dalen blijft Secretaris. De contributie wordt verhoogd van fl. 2,00 naar fl. 3,00 per jaar.

1962: Op de jaarvergadering wordt de blauwe grondkleur bij de Thüringer besproken en besloten wordt om de goede exemplaren te bespreken op het keurmeestercongres, welke toen nog twee dagen duurde.

1963: 30- jarig bestaan van de club gevierd op de tentoonstelling in Den Haag. Aan de kooien van de clubrassen werden vaantjes gehangen. A. Sannes start met de fok van de bruine Zilvervos.

Van dalen werd geëerd voor zijn bijdrage aan de hobby

1964: In dit jaar wordt besloten om de wam bij de oude voedsters van de Klein Chinchilla te verbieden. En de oorlengte van de Groot Chinchilla te stellen op 14 t/m 16 cm.

Afwijzing om de donkerblauwe Marter en de Isabella Thüringer (van fokker Samson) te erkennen. Eerst pogingen van fusie tussen de bonden mislukken.

1965: De N.K.B. club houdt haar eerste fokkersdag op zondag in september te Rhenen.

1966: Vele leden van beide clubs zenden in bij zowel tentoonstellingen van de N.K.B. als de Raad van Beheer. Hierdoor wordt een begin gemaakt om beide standaarden van zowel de N.K.B. als de R.v.B. eenduidig te maken. Bij de club van N.K.B. neemt dhr. Rotting het secretariaat over van Dhr. Eichhorn en deze wordt benoemd tot erelid. Voorzitter was Krimshaan.

Er komt een voorstel om het bestuur te verjongen gezien de hoge leeftijd van het zittende bestuur. Dit voorstel wordt unaniem afgewezen. Keurmeester bij de R.v.B. was Barbanson

Toen werden er nog contributiekaarten geschreven. Incassokosten alleen voor diegene die alles opgestuurd kregen.

1968: 35-jarig bestaan werd alleen in het jaar verslag vermeld. Leden werfactie: elk lid welk 3 nieuwe leden aanbrengt krijgt als tegenprestatie 1 jaar gratis contributie (5 gulden per jaar).

Resultaat 13 nieuwe leden. Waaronder J. v. Ankeren die Marters gaat fokken. Voor het eerst worden de Van Beveren door een Belgische keurmeester op de Bondsshow gekeurd, op aan raden van de grote promotor A. Mooyaart welke het bijna uitgestorven ras weer op de kaart zette.

Wijziging haarlengte van de Chinchilla van 3 naar 4 cm.

Onder de Klein Chinchilla met de pels die we tot voor kort nog prefereerden.

Van Dalen wordt benoemt tot erelid.

Bij de club van de R.v.B. waren dhr. Vogel en dhr. van Dalen grootmeesters van de Chinchilla en de Thüringers. Gewicht van de Groot Chinchilla naar Max. 5,5 kg. Dhr. Dieleman keurt op de Bondshow. Marburger Feh opgenomen bij de clubrassen. Een Thüringer wint de grote prijs van Nederland.

1969: Een Zwitserse keurmeester keurt de Thüringers op de Bondsshow N.K.B.

De Sepia Zilvervossen komen in opmars.

1970: Op de clubshow te Den Bosch werden 90 Groot Chinchilla’s, 119 Klein Chinchilla’s, 89 Zilvervossen, 52 Thüringers, 20 Marters, 7 Van Beveren en 6 Marburger Feh ingezonden.

B.H. Rotting wordt Voorzitter van de N.K.B. club. Andere club hield haar jaarlijkse clubdag samen met G.v.B. , Nieuw-Zeelander en Deilenaarclub. Keurmeesters: Barbanson, Vierhout, v.Oers en de 82 jarige P. Wesseling.

1971: Voorbesprekingen voor de fusie van beide specialclubs begonnen.

1972: Op een bijzondere bestuursvergadering van beide clubs werd de fusie voorstellen vastgelegd. De reiskosten voor deze vergadering werden niet gedeclareerd, alleen de borrels (hoeveel vermelden de notulen niet). Besloten werd om op Ornitophilia te Utrecht de eerste gezamenlijke Jondieren club show te houden en daarmede de fusie te bekrachtigen. De volgende besluiten stonden vast: Nieuwe naam: Nederlandse speciaalclub van Beveren-Marter-Thüringer-Zilvervos en Chinchilla konijnenfokkers.

Bestuur bestond uit: Voorzitter B.H. Rotting, 2e Voorzitter J.V. Eymond, Secr. Penningmeester. J.Jansen, 2e secr. Ch. v. Oers.

Lid: M. Kok. Als clubkeurmeesters: Ch. v. Oers, Habets, Dielemans, Barbanson, Den Otter en Vierhout.

Erevoorzitter D. Vogel, ereleden: W. Eichhorn, J.C. v. Dalen, A. Nieuwlaat,

Aantal leden 238, contributie 5 gulden per jaar.

Clubrassen: De Marburger Feh werd niet meer opgenomen in de club. De wam bij de Klein Chinchilla als zware fout aan te merken, met een overgang van 4 jaar, Zilvervos: donkerblauw marter en donder sepia te erkennen. Omschrijving waas bij de Thüringer hetzelfde te maken.

Groot Chinchilla: haarlengte 3-4 cm.

1973: 40-jarig bestaan gevierd met een receptie op de Fokkersdag te Harderwijk.

1974: J. Tunnissen komt in het bestuur. H. Bos uit Ermelo wordt kampioen met een Blauwe v. Beveren. 2e plaats Koetsier met een zwarte zilvervos.

Onder: op de foto Rechts Joep Thunissen tijdens onze fokkersdag in 2005 in gesprek met Ritske Hofstede. Joep overleed in 2007.

1975: Op de Bondshow in Den Bosch worden 39 Blauwe Van Beveren ingezonden. Totaal ingezonden clubrassen 430 dieren. Sallander erkent en bij de clubrassen toegevoegd.

Van beveren in opmars 1975

Van beveren in opmars 1975 deel 2

1977: A. Geurts wordt Voorzitter en clubkeurmeester.

Onder Albert Geurts die de Clubrassen een warm hart toedroeg.

1978: Afsplitsing van de Thüringer en de Sallander.

1979: Mevrouw Smals-Vader fokt met groot succes Marters in alle erkende kleurslagen.

Clubkeurmeesters: Dielemans, Habets, Geurts, Koper, Vierhout en Derksen.

1983: 50-jarig bestaan. Voorstel om Jac Jansen ere lid te maken gaat niet door omdat Jac dit weigerde om zodoende nog als Secretaris Penningmeester te kunnen fungeren. Vergadering stelt hem daarom aan als lid van verdienste. Ere leden: B. den Otter, Chr. V. Oers en G. Koetsier.

1987: Jac. Jansen treedt af als Secretaris Penningmeester. En wordt benoemd tot erelid. Henk Lips wordt zijn opvolger. 1e boekje over de clubrassen uitgegeven, geschreven door mevr. L. Pastoor-Pater.

1993: Fokkerdagen vinden plaats bij AKV te Amersfoort

De jonge keurmeester Fons Verrijdt keurt een Klein Chinchilla onder het toeziend oog van Eric Maas (rechts)

1998: A. Geurts treed af als Voorzitter en wordt benoemd tot ere voorzitter. A. Verrijdt volgt hem op als Voorzitter.

1999: E. Maas volgt H. Lips op als Secretaris Penningmeester. H. Lips wordt benoemd tot lid van verdienste

Onder: Voorzitter Fons Verrijdt (li) in discussie met Eric Maas

2001: Het Ras Donkergrannen wordt bij deze club opgenomen.

2004: De Speciaalclub nam het initiatief om op hun fokkersdag een eerste proef te nemen m.b.t. de puntenkeuring. Dit geheel niet zonder succes. Tevens wordt de Donkergrannen definitief erkend en de naam verandert in Zwartgrannen.

2005: Afgetreden secretaris E. Maas wordt benoemd tot lid van verdienste

2006: E. Maas komt als secretaris terug in het bestuur, Jan in ’t Groen neemt het penningmeesterschap over.

2008: Het bestuur wordt gevormd door Voorzitter F. Verrijdt, Secretaris E. Maas, Penningmeester J. in ’t Groen en leden R. Hofstede en E. Meerveld. Er wordt een feestelijke fokkersdag gehouden. Het jubileumboek wordt uitgegeven ter ere van het 75-jarig bestaansfeest.

2009: Eric Maas trekt zich terug als secretaris. Ton Sies is zijn opvolger.

2010: In dit jaar wordt het nieuwe ras de Parelgrijs van Halle toegevoegd aan onze clubrassen. De naam van de Speciaalclub krijgt dan toch een verkorte naam en zal als Chinchillaclub door gaan

2011: De taak als secretaris wordt wederom overgenomen, nu door Piet den Ouden.

2015: Jan in t Groen wordt benoemd tot erelid van de club Tevens vinden in dit jaar enkele standaardwijzigingen plaats. Zo is de pelslengte bij zowel de Groot en klein Chinchilla aangepast naar normaalhaar lengte. Bij de Zilvervos is dit aangepast naar normaalhaar lengte tot iets langer dan normaal. Dit met een overgangsperiode van 3 jaar.

2016: Promt in het begin van dit jaar wint een Klein Chinchilla van Ewoud Nijdam de Championsshow. Deze klein Chinchilla was inmiddels al gefokt met de nieuwe eisen van het ras. Zie foto van dit winnende dier hier onder.

Eric Maas neemt tijdelijk de honeurs waar als secretaris. Dit tijdelijke wordt op de jaarvergadering definitief.

2017: Daan Plutschouw trekt zich terug uit het bestuur en Ewoud Nijdam neemt met unanieme stemmen zijn plaats in het bestuur over. Tevens heeft de heer Ritske Hofstede een gulle gift gedaan die de kas van de club flink opbeurt.

Jauke Sies een van onze jonge fokkers met fanatisme. Jauke verzorgd onze website en is aanhanger van de Marter

2018: Wederom doet de heer Hofstede een gulle gift. Op diverse shows doen onze clubrassen verrassend mee in de eindstrijd.

2019 – 2021

Deze jaren zijn helemaal in de greep van de Corona pandemie. Er wijzigt bijna niets.

2022

Er zijn mooie vooruitzichten. De fokkersdag vind plaats in Tiel op 17 september.

2023

De heren Wim Lindeboom, Koos Thalen en Evert Meerveld worden benoemd tot lid van verdienste vanwege hun liefde en passie ten overstaan van hun ras en hun bijdrage voor het behoud en verbetering hiervan.

Evert Meerveld vanwege zijn jarenlange inzet voor het ras de Marter maar ook als bestuurslid en grote drive achter de samenstelling van het boek dat werd uitgegeven ter ere van ons 75 jarig bestaansfeest.

Koos Thalen vanwege zijn jarenlange liefde en passie voor het ras de Van Beveren. Wii kunnen oprecht beweren dat als Koos er niet was geweest het ras in Nederland allang was verdwenen. Dankzij Koos hebben we nu toch weer een aantal liefhebbers en niet onverdienstelijk.

Wim Lindeboom werd vorig jaar niet voor niets benoemd tot fokker van het jaar van Kleindierliefhebbers Nederland. Wim liet met zijn ras de Zilvervos een aantal keren het afgelopen jaar menig konijnenfokker zijn hielen zien. Wat een kwaliteit heeft Wim. Maar ook de Groot Chinchilla die hij onder zijn hoede nam kwam weer heel positief op de kaart te staan. AL met al een verdienstelijke staat voor beide rassen.

Hier bleef het niet bij want bij de rondvraag nam Eric het woord en gaf een opsomming vanaf 1933 tot op heden van alle voorzitters die de revue zijn gepasseerd. Juist vandaag is het moment dat onze huidge voorzitter Fons Verrijdt precies 25 jaar voorzitter is. En ook de enige voorzitter die het zo lang in zijn handen heeft. Daarom heeft de club besloten Fons te benoemen als Erevoorzitter van de Chinchillaclub.